Online Veiling Voorwaarden

1. De Stal Brouwer Auctions online veiling wordt georganiseerd door Stal Brouwer Auctions B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 75376725 en gevestigd te Gieten.

Vestigingsadres:
Achter Het Hout 17
9461 TH Gieten

E-mail: info@stalbrouwerauctions.com

Veilingservice
2. Stal Brouwer Auctions treedt op als een veiling service. Stal Brouwer Auctions is tevens de verkoper.

Aanmelding en deelname
3. Voorafgaand aan de deelname aan de online veiling dient de koper zich aan te melden via de website.

4. Deelname aan deze veiling impliceert dat de koper uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord gaat met deze veilingvoorwaarden en met de verschuldigdheid van de veilingkosten ad 12 % van de aankoopprijs, te vermeerderen met 21 % BTW, alsook een bedrag van 9 % BTW te berekenen over de aankoopprijs.

Biedingen en koop
5. Biedingen en betalingen geschieden in EURO.

6. Bij het uitbrengen van een bieding wordt bieder geacht voor zichzelf te bieden en is hij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens Stal Brouwer Auctions.

7. Voorafgaand aan een veiling wordt door Stal Brouwer Auctions het tijdstip van sluiting van de veiling bekend gemaakt. Indien in de laatste vijf minuten voor dit vooraf bekendgemaakte tijdstip van sluiting een bod op een kavel wordt uitgebracht dan wordt het sluitingstijdstip van de veiling (steeds) verlengd met vijf minuten totdat er geen nieuw bod meer wordt uitgebracht. De extra tijd zal de nieuwe indicatieve sluitingstijd worden.

8. De koop geschiedt door het verrichten van biedingen en toewijzing aan de hoogste bieder na ontvangst van de aankoopprijs (al dan niet vermeerderd met BTW).

9. Het Nederlands recht is van toepassing op de koop die onder deze veilingvoorwaarden tot stand komt.

Levering
11. De paarden worden geveild “as is, where is” ofwel “in de staat waarin – en hoe en waar – ze zich bevinden” op het moment van de veiling.

12. Het risico met betrekking tot de paarden gaat terstond na toewijzing van het bod aan de koper over. De aankoopprijs is onmiddellijk opeisbaar op het moment van toewijzing van het bod.

13. Na de veiling en ontvangst van de betaling, zullen de koper en Stal Brouwer Auctions de levering van de paarden overeenkomen. Tenzij anders overeengekomen tussen Stal Brouwer Auctions en de koper, dient de koper de paarden na de veiling ten kantore van Stal Brouwer Auctions op te halen. De levering van de paarden dient in ieder geval binnen negentig (90) dagen na de veiling plaats te vinden. Na deze negentig (90) dagen is Stal Brouwer Auctions gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen bij de koper.

Betaling en eigendomsvoorbehoud
14. Betaling van een factuur van de verkoper dient steeds, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd te geschieden, welke termijn als fatale termijn geldt.

15. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand gerekend wordt.

16. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de verkoper dient te maken ter invordering van haar facturen komen voor rekening van de koper. Buitengerechtelijke kosten worden aan de koper in rekening gebracht tegen een forfaitair tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250,00.

17. De eigendom van de paarden gaat pas over op de koper, indien de koper al hetgeen hij/zij schuldig is aan de verkoper op grond van de ter zake geleverde paarden gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Garantie
18. Stal Brouwer Auctions biedt de koper geen garantie met betrekking tot de paarden die via stalbrouwerauctions.com worden geveild.

Aansprakelijkheid
19. Stal Brouwer Auctions is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of fout van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Stal Brouwer Auctions.

20. Indien Stal Brouwer Auctions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Stal Brouwer Auctions wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

21. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekeraar van de verkoper mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.

Schadevergoeding
22. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de koper bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Stal Brouwer Auctions aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

Derden
23. Ten behoeve van de overeenkomst is Stal Brouwer Auctions vrij om gebruik te maken van diensten van derden, zoals zij dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht.

24. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Stal Brouwer Auctions verrichten handelingen geen rechten ontlenen.

25. De koper vrijwaart Stal Brouwer Auctions tegen vorderingen van derden.

Overmacht
26. Stal Brouwer Auctions heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan koper en zulks zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

27. Onder overmacht wordt conform artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Persoonsgegevens
28. Voor de totstandkoming en het uitvoeren van de overeenkomst verzoekt de verkoper de koper om persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de koper worden door de verkoper verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
29. Op de rechtsverhouding tussen Stal Brouwer Auctions , de bieder en de koper, daaronder ook begrepen eventuele aansprakelijkstellingen, is Nederlands recht van toepassing.

30. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Drenthe die bevoegd is in eerste instantie van een geschil kennis te maken.

31. Deze algemene veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil met betrekking tot de Engelse versie van deze algemene veiling voorwaarden of de vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.