Voorwaarden

Veilingvoorwaarden van de Stichting Veiling Westerkwartier

Algemeen

1.1

Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de veulenveiling tussen verkoper en koper met betrekking tot via de stichting op de veulenveiling aangeboden veulens, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2

Op deze veilingvoorwaarden, alsmede de in artikel 1.1 vermelde overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

1.3

De veilingvoorwaarden zijn opgenomen op de website van de veulenveiling. Ook zijn de veilingvoorwaarden af te halen bij het secretariaat.

1.4

Aan de in artikel 2.1 van deze veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen komt in deze veilingvoorwaarden de daaronder vermelde betekenis toe.

Begrippen

2.1

a. KOPER:

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.

b. NOTARIS:

De notaris ten overstaan van wie de veulenveiling plaatsvindt.

c. STICHTING:

De Stichting Veiling Westerkwartier.

d. VEILINGCOMMISSIE:

Commissie die door de stichting wordt belast met het organiseren van de veulenveiling.

e. VERKOPER:

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.

f. VEULEN:

Een door de veilingcommissie voor de veulenveiling definitief aangewezen veulen.

g. VEULENVEILING:

De door de stichting jaarlijks georganiseerde veulenveiling.

h. VEILINGMEESTER:

Een door de stichting aangewezen veilingmeester die de veulenveiling leidt.

Veiling

3.1

De veulenveiling wordt georganiseerd door de stichting ten overstaan van een door de Stichting aangewezen notaris.

Koopovereenkomst

4.1

De koopovereenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen verkoper en koper, onder de verplichting voor verkoper en koper de in deze veilingvoorwaarden bepaalde veilingkosten aan de stichting te voldoen.

De wijze van veiling

5.1

De veulenveiling vindt plaats door een door de stichting daartoe aangewezen veilingmeester.

5.2

De veulens worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens vindt in catalogusvolgorde plaats. De catalogusvolgorde wordt door de stichting aan de hand van loting bepaald. Deze loting wordt verricht op een moment volgend op de definitieve aanwijzing van de te veilen veulens alsmede voorafgaande aan het drukken van de veilingcatalogus.

5.3

Het bieden geschiedt op een door de veilingmeester te bepalen wijze die voorafgaand aan de veiling door de veilingmeester bekend zal worden gemaakt. De stichting c.q. de veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.

5.4

Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd. Wanneer wordt geboden/gekocht in opdracht van een derde, is de bieder/koper – naast zijn eventuele opdracht- /lastgever – hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die voortvloeien uit het ter veiling bieden/kopen. Iedere bieder/koper moet zich op eerste verzoek van de veilingcommissie en/of de veilingmeester en/of de notaris kunnen legitimeren met een wettelijk en geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs) en toestaan dat daarvan een kopie wordt gemaakt, dienende als bewijs voor de identiteit van de bieder/koper. Blijkt de bieder/koper zich op eerste verzoek niet aldus te kunnen of willen legitimeren, dan is de notaris gerechtigd conform het hierna in artikel 5.6 bepaalde dat als een geschil aan te merken en op grond daarvan bindend te beslissen, waaronder ook begrepen dat de bieding/koop als ongeldig/niet tot stand gekomen kan worden verklaard en – zo nog mogelijk – het veulen opnieuw kan worden geveild.

5.5

Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

5.6

De notaris constateert en legt, voor zover nodig, feiten vast, die zich tijdens de veulenveiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben worden door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist, ter plaatse, tijdens de veulenveiling of direct daarop volgend.

Veilingkosten

6.1

Voor verkoper bedragen de veilingkosten:

Een vast bedrag van € 300,- door verkoper te voldoen voor aanvang van de veiling.

6.2

Voor koper bedragen de veilingkosten:

Bij een koopsom tot € 5.000,- : € 300,-
Bij een koopsom vanaf € 5.000,- tot € 7.500,- : € 350,-
Bij een koopsom vanaf € 7.500,- tot € 10.000,- : € 400,-
Bij een koopsom vanaf € 10.000,- : € 600,-

6.3

Verkoper is verplicht een veulen daadwerkelijk te laten veilen. Schendt hij deze verplichting, dan verbeurt hij aan de stichting een terstond opeisbare – en niet voor matiging vatbare – boete van € 500,-, tenzij er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 6.4.

6.4

Onder overmacht worden alleen de navolgende omstandigheden verstaan:

a. overlijden van het veulen;

b. veterinaire redenen die naar het uitsluitend oordeel van een daartoe door de stichting aangewezen dierenarts er toe leiden dat het veulen niet kan worden geveild;

c. andere omstandigheden die uitsluitend naar het oordeel van de stichting een beroep op overmacht rechtvaardigen.

6.5

Wanneer een veulen naar het oordeel van de verkoper wegens (de hiervoor in artikel 6.4., sub a en b, vermelde) gezondheidsredenen niet aan de veiling zal kunnen deelnemen, dient dat tijdig, schriftelijk en met omschrijving van de aandoening aan de stichting te worden medegedeeld, waarna een door de stichting aan te wijzen dierenarts zal vaststellen:

a. de aard van de aandoening;

b. of er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6.4 sub b. De vaststelling van de dierenarts terzake is voor zowel verkoper als stichting bindend.

6.6

Ook wanneer verkoper aan en naar bindend oordeel van de dierenarts geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het veulen (tijdig) te onderzoeken dan wel wanneer het veulen door de dierenarts is goedgekeurd en desondanks niet aan de veiling deelneemt, is verkoper de in artikel 6.3 vermelde boete aan de stichting verschuldigd.

6.7

Wanneer een vaststelling in de zin van artikel 6.5 of 6.6. heeft plaatsgevonden, is verkoper aan de stichting verschuldigd de terzake door de stichting gemaakte veterinaire kosten, dit met een minimumbedrag van € 75,-.

6.8

Blijkt er sprake te zijn van overmacht in de zin van artikel 6.4, dan bedragen de veilingkosten voor verkoper € 150,-. Daarnevens is verkoper aan de stichting verschuldigd de veterinaire kosten zoals vermeld in artikel 6.7.

Omzetbelasting

7.1

Voor het geval verkoper ondernemer is, is de (afgeslagen) koopsom inclusief OB. Verkoper dient zelf voor afdracht van de OB aan de belastingdienst zorg te dragen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

8.1

De stichting sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van kopers, verkopers en derden, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de navolgende gevallen.

8.2

De stichting is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

8.3

De stichting sluit te haren aanzien elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen veulens, daaronder begrepen eventuele stalgebreken van de veulens. Meer in het bijzonder wordt door de stichting te haren aanzien aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de knie- en spronggewrichten van het veulen (afgekort aan te duiden als: OC/OCD).

8.4

De stichting is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de veulenveiling plaats heeft. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

8.5

De stichting sluit aansprakelijkheid voor schade van derden, die gedurende de veulenveiling is ontstaan uit, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de stichting, danwel haar leidinggevenden.

8.6

De stichting heeft gepoogd de veilingcatalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de afstamming is erop gericht een zo goed mogelijke indruk te geven van de kwaliteit van de veulens, echter zonder de pretentie volledig te kunnen zijn. De stichting is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie in de veilingcatalogus, op het veilingterrein of tijdens de veiling. Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie in de veilingcatalogus.

8.7

Het is de verantwoordelijkheid van verkoper de juistheid van de informatie over zijn veulen, zoals vermeld in de veilingcatalogus, te controleren en de stichting in de persoon van de veilingmeester uiterlijk op de dag van de veiling 1 uur vóór aanvang van de veiling van eventuele fouten, correcties en toevoegingen schriftelijk in kennis te stellen.

Betaling en aflevering

9.1

De stichting betaalt de door haar van koper ontvangen koopsom door aan verkoper op een door hem aan te geven bank- of girorekening. Hierbij is de stichting bevoegd namens verkoper aan koper rechtsgeldige kwijting te verlenen voor de betaalde koopsom.

Voormelde doorbetaling vindt eerst plaats nadat verkoper aan al zijn verplichtingen jegens koper heeft voldaan. Daarbij is ook inbegrepen de hierna in artikel 9.11 vermelde verplichting voor verkoper het bij het veulen behorend paspoort aan koper te doen toekomen.

9.2

Na gunning van het te veilen veulen dient koper direct de koopsom, alsmede de veilingkosten (zie 6.2), contant of via pinautomaat aan de stichting te voldoen. Hierbij maakt het geen verschil of het veulen jonger/ouder dan 4,5 maand is.

9.3

Koper draagt zelf verantwoordelijkheid voor de afvoer van het veulen, geldend voor veulens ouder dan 4,5 maand.

9.4

Indien koper op de veulenveiling aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, wordt namens de stichting een geleidebiljet aan koper ter hand gesteld, op grond waarvan de levering door verkoper aan koper ter plaatse van de veulenveiling plaatsvindt. Is er echter geen sprake van directe aflevering, ter plaatse van de veulenveiling, door verkoper aan koper, omdat zij dat onderling zijn overeengekomen dan wel het veulen nog geen 4,5 maand oud is, dan dient koper er voor zorg te dragen dat het door hem van de stichting ontvangen geleidebiljet direct aan verkoper wordt ter hand gesteld.

9.5

Verkoper neemt de verplichting op zich om een veulen jonger dan 4,5 maand bij de merrie te laten, zonder dat koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

9.6

Tot het moment van feitelijke aflevering aan koper blijft het veulen voor rekening en risico van verkoper. Ook wanneer op de veulenveiling een veulen jonger dan 4,5 maand is ge-/verkocht, gaat het risico pas op het moment van feitelijke aflevering op de koper over. Een veulen dat op de veulenveiling is ge-/verkocht en toen jonger was dan 4,5 maand dient uiterlijk een week nadat het veulen 4,5 maand oud is geworden door koper te zijn ontvangen.

9.7

Indien koper of verkoper niet tijdig aan hun afname- of leveringsverplichtingen voldoen, verbeurt de nalatige partij ten opzichte van de andere partij een direct opeisbare boete ad € 2.500,- (zegge: vijf en twintig honderd euro), vermeerderd met een boete ad € 250,- (zegge: twee honderd en vijftig euro) voor elke dag dat deze nalatigheid voortduurt.

9.8

In het geval verkoper op de veulenveiling een veulen verkoopt dat ouder is dan 4,5 maand, heeft de verkoper de verplichting tot levering, zodra koper aan al zijn financiële verplichtingen, zowel jegens verkoper als de stichting, heeft voldaan.

9.9

Het door verkoper voorafgaand aan de veulenveiling aan de stichting afgegeven registratiebewijs van het veulen blijft in het bezit van de stichting totdat koper en verkoper ten genoegen van de stichting aan al hun financiële verplichtingen jegens elkaar en jegens de stichting hebben voldaan, alsmede zolang het veulen niet feitelijk is afgeleverd bij koper.

9.10

Verkoper en koper zijn beiden verplicht, zodra het veulen door verkoper feitelijk aan koper is afgeleverd, daarvan direct de penningmeester van de stichting bericht te doen. De adresgegevens van de penningmeester zijn de navolgende:

Mevrouw G. Snip
Boersree 7
9365 TH Niebert
tel. 06 – 30461259 na 19.00 uur
e-mail: snipgreetje@gmail.com

Dezelfde verplichting geldt voor verkoper en koper terzake de ontvangst door koper van het hierna in artikel 9.11 vermelde paspoort.

9.11

Veulens dienen in bezit te zijn van paspoort en stamboekpapier.

Niet voldoen aan de overeenkomst

10.1

Indien koper van oordeel is, dat het veulen na feitelijke aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan koper hierop geen beroep meer doen, indien hij verkoper daarvan niet binnen 2 x 24 uur nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.

10.2

Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte veulen niet lijdt aan één van de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van twee maal 24 uur na feitelijke aflevering van het veulen door verkoper aan koper.

10.3

Indien door een erkend paardendierenarts, bij voorkeur (een door het VKO) gecertificeerd keuringsdierenarts zijnde, één van de in artikel 10.2 genoemde stalgebreken wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum van feitelijke aflevering, heeft koper het recht ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen c.q. met verkoper in onderhandeling te treden over verlaging van de koopprijs. Een schriftelijk (bij voorkeur aangetekende brief) verzoek daartoe dient verkoper binnen 2 x 24 uur na feitelijke aflevering te bereiken, bij gebreke waarvan het recht vervalt om op deze grond ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen, alsmede de mogelijkheid om te onderhandelen over een verlaging van de koopprijs.

Wanprestatie zijdens koper

11.1

Wanneer koper zijn aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft verkoper het recht, te zijner keuze en beslissing, om nakoming van die verplichtingen te vorderen, dan wel de koopovereenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, in beide gevallen echter onder het behoud van alle rechten en aanspraken op volledige schadevergoeding.

Geschillen

12.1

Alle geschillen, welke tussen verkoper en koper ontstaan naar aanleiding van op de veulenveiling gesloten overeenkomsten met betrekking tot door de stichting geveilde veulens, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage (zonder hoger beroep) overeenkomstig het arbitragereglement van het KWPN (Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek in Nederland). Fotokopie van het arbitragereglement is op aanvraag verkrijgbaar op het secretariaat van de stichting, dan wel het secretariaat van het KWPN.

12.2

Arbitrage vindt plaats overeenkomstig eerder genoemd reglement, waarbij arbiters als één van de eerste verplichtingen op zich nemen een termijn te bepalen waarbinnen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, door hen uitspraak zal worden gedaan. Steeds echter zullen arbiters hun vonnis zo spoedig mogelijk geven. Hun last duurt voort totdat een eindvonnis is gegeven.

12.3

Tenminste één der scheidslieden zal erkend paardendierenarts zijn, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, terwijl tenminste één der scheidslieden de gebruiken van de veulenveiling bekend dient te zijn.

12.4

Het voorgaande laat onverlet dat verkoper en koper terzake spoedgeschillen/voorlopige voorzieningen zich kunnen wenden tot de voorzieningenrechter. Wanneer van een dergelijk spoedgeschil/voorlopige voorziening sprake is, dient dat in eerste aanleg aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank te Groningen, dit met uitsluiting van iedere andere rechtbank in Nederland.

12.5

De voorgaande bepalingen gelden ook voor geschillen tussen stichting enerzijds en verkoper/koper/bieder anderzijds. “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze veilingvoorwaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting”. Daar waar het reglement niet in voorziet zal het stichtingsbestuur voor een passende oplossing zorgdragen.