Youngster Christmas Auction Conditions (Dutch)

1. ALGEMEEN

1.1 Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de veiling tussen koper en verkoper met betrekking tot via de organisatie op de veiling aangeboden paarden, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.
1.2 Stal Brouwer Auctions (hierna te noemen “de organisatie”) organiseert in haar functie als bemiddelaar tussen verkoper en koper de Youngster Christmas Auction (hierna te noemen “de veiling”).
1.3 Op deze veilingvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
1.4 De veilingvoorwaarden zijn opgenomen op de website, alsmede afgedrukt in de catalogus.
1.5 De veiling wordt georganiseerd door de stichting ten overstaan van een door de stichting aangewezen notaris.
1.6 Aan de in artikel 2 van deze veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen komt in deze veilingvoorwaarden de daarachter vermelde betekenis toe.

2. BEGRIPPEN

a. ORGANISATIE: Stal Brouwer Auctions
b. KOPER: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de Youngster Christmas Auction.
c. VERKOPER: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een paard tijdens de Youngster Christmas Auction.
d. NOTARIS: De notaris ten overstaan van wie de Youngster Christmas Auction plaatsvindt.
e. VEILINGMEESTER: Een door de organisatie aangewezen veilingmeester die de veiling leidt.
f. PAARD: een door de organisatie aangewezen paard dat als rijpaard wordt geveild.
g. VEILINGCOMMISSIE: Commissie die door de organisatie wordt belast met het organiseren van de Youngster Christmas Auction.
h. REGISTRATIEBEWIJS: Eigendomsbewijs van betreffend paard, welke voorafgaand aan de veiling wordt afgegeven aan de organisatie.

3. WIJZE VAN VEILEN

3.1 De paarden worden per opbod in Euro’s verkocht, met een minimale inzet van € 4.000,-. De aanbieding van de te veilen paarden wijkt af van de veilingvolgorde. De officiële veilingvolgorde wordt bekend gemaakt voor aanvang van de veiling op 21 december 2019.

3.2 Het bieden geschiedt op een door de veilingmeester te bepalen wijze die voorafgaand aan de veiling door de veilingmeester bekend zal worden gemaakt. De organisatie c.q. de veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.

3.3 Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd. Wanneer wordt geboden/gekocht in opdracht van een derde, is de bieder/koper – naast zijn eventuele opdracht/lastgever – hoofdelijke aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het ter veiling bieden/kopen. Iedere bieder/koper moet zich op verzoek van de organisatie en/of veilingmeester en/of de notaris kunnen legitimeren met een wettelijk en geldig legitimatiebewijs. Blijkt de bieder/koper zich op eerste verzoek niet aldus te kunnen of willen legitimeren, dan is de notaris gerechtigd om het hierna in artikel 3.4 bepaalde dat als een geschil aan te merken en op grond daarvan bindend te beslissen, waaronder ook begrepen dat de bieding/koop als ongeldig/niet tot stand gekomen kan worden verklaard en – zo nog mogelijk – het paard opnieuw kan worden geveild.

3.4 Telefonisch bieden tijdens de veiling is mogelijk, mits er voorafgaande € 1000,00 als borgstelling is ontvangen op de bankrekening van Stal Brouwer Auctions. Voor meer informatie over telefonisch bieden kunt u contact opnemen met Leo Brouwer (06-12720084) of Marthijs Brouwer (06-30551138).

3.5. De notaris constateert en legt, voor zover nodig, feiten vast, die zich tijdens de veiling voordoen. Eventuele geschillen die daarop betrekking hebben worden door de notaris op grond van zijn constateringen en vastleggingen bindend beslist, ter plaatse, tijdens de veiling of direct daarop volgend.

3.6 Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid.

3.7 Tijdens de veiling zullen de door de organisatie geselecteerde paarden aan de hand, los en/of onder zadel voorgesteld worden. De rol van de organisatie is beperkt tot het bieden van een platform, waar potentiële kopers de mogelijkheid krijgen om direct van de eigenaar de betreffende paarden te kopen.

3.8 De paarden worden verkocht in de staat en toestand waarin deze zich tijdens de veiling bevinden. De paarden die via de veiling verkocht worden, zijn ten laatste 6 maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch gekeurd. Voorafgaand aan de veiling ondergaan alle paarden een verkort klinisch onderzoek.
De rapporten en foto’s van de te veilen paarden zijn voorafgaand aan de veiling in te zien op het secretariaat. Tevens is er tijdens de veiling een dierenarts aanwezig om desgewenst een toelichting te geven op het rapport en/of de foto’s.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De organisatie sluit iedere aansprakelijkheid van Stal Brouwer Auctions in verband met en voortvloeiende uit de veiling en deze veilingvoorwaarden uit, tenzij er sprake is van opzet en/of roekeloosheid van Stal Brouwer Auctions.

4.2 De organisatie sluit elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand en/of eventuele stalgebreken van de paarden.

4.3 De organisatie is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld paard uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

4.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte paarden worden afgehaald. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

5. VEILINGKOSTEN

5.1 De veilingkosten voor de koper bedragen 10 % van de verkoopsom.

5.2 De inschrijfkosten voor de verkoper bedragen een vast bedrag van € 750,- per paard en bij verkoop van het paard nog eens een vast bedrag aan veilingkosten van € 750,-.

5.3 Verkoper is verplicht een paard daadwerkelijk te laten veilen. Schendt hij deze verplichting, dan verbeurt hij aan de organisatie een terstond opeisbare – en niet voor matiging vatbare – boete van € 1.500,-, tenzij er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 5.4

5.4 Onder overmacht worden alleen de navolgende omstandigheden verstaan:
a. overlijden van het paard
b. veterinaire redenen die naar het uitsluitend oordeel van een daartoe door de organisatie aangewezen dierenarts er toe leiden dat het paard niet kan worden geveild.
c. andere omstandigheden die uitsluitend naar het oordeel van de organisatie een beroep op overmacht rechtvaardigen.

6. BETALING EN OMZETBELASTING

6.1 Na de koop van een paard dient de koper de veilingkosten à 10 % van de koopsom, contant of via een pinbetaling op het secretariaat te voldoen. De koper dient de koopsom (indien van toepassing, inclusief BTW) rechtstreeks, zonder tussenkomst van de organisatie, te voldoen aan de verkoper. Contactgegevens van de verkoper zijn op te halen bij het secretariaat.

6.2 Inzake de aankoop van het paard is koper geen BTW verschuldigd, tenzij bij de omschrijving van het paard in de catalogus staat vermeld dat de BTW-regeling van toepassing is, in welk geval koper inzake aankoop van het paard wel BTW verschuldigd is. Bij paarden die worden geveild met toepassing van de BTW-regeling, is de door de veilingmeester afgeslagen verkoopprijs automatisch exclusief 21% BTW.

7. AFGIFTE, RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT

7.1. Na de overdracht van het paard gaat het risico met betrekking tot het gekochte paard over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren, overgedragen aan de betreffende koper. De koper zal de organisatie en verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.

7.2 Het door de verkoper voorafgaand aan de paardenveiling aan de organisatie afgegeven registratiebewijs van het paard blijft in het bezit van de organisatie totdat koper en verkoper ten genoegen van de organisatie aan hun financiële verplichtingen jegens de organisatie hebben voldaan en zolang het paard niet feitelijk is geleverd aan de koper.

7.3 De verkoper is verantwoordelijk voor de aflevering van het paard binnen de landsgrenzen, mits onderling anders overeengekomen. Bij verkoop naar het buitenland zijn de eventuele bijkomende export-kosten voor rekening van de koper.

8. TEKORTKOMINGEN (waaronder stalondeugden)

8.1 Indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet binnen twee weken na ontdekking de verkoper (met een kopie aan de veilingcommissie) daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief.

8.2 Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte paard, tenzij voorafgaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten. Indien dit wordt geconstateerd dient de koper dit direct aan de organisatie te melden en aan de koper binnen een periode van 2x 24 uur na feitelijke aflevering aan de koper.

8.3 Indien een dierenarts, geregistreerd als keuringsdierenarts voor paarden of paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 8.2 genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden met alle daaraan verbonden gevolgen.

9. GESCHILLEN

De rechtsverhoudingen tussen de organisatie en de bieder/koper worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met complete uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).