Veulenveilingen Voorwaarden

Veilingvoorwaarden voor veulenveilingen van Stal Brouwer Auctions.

Algemeen

1.1

Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten op de veulenveiling tussen verkoper en koper, met betrekking tot via Stal Brouwer Auctions op een veulenveiling aangeboden veulens, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2

Op deze veilingvoorwaarden, alsmede de in artikel 1.1. vermelde overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met algehele uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

1.3

De veilingvoorwaarden zijn opgenomen op de website van Stal Brouwer Auctions, voorts zijn deze veilingvoorwaarden opgenomen in de veilingcatalogus. Door het uitbrengen van een bod op de veiling verklaart de desbetreffende bieder kennis te hebben genomen van en volledig akkoord te gaan met de onderhavige veilingvoorwaarden.

1.4

Aan de in artikel 2.1 van deze veilingvoorwaarden met hoofdletters aangegeven begrippen komt in deze veilingvoorwaarden de daaronder vermelde betekenis toe.

Begrippen

2.1

a. KOPER:

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als koper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.

b. VERKOPER:

Natuurlijk persoon of rechtspersoon die als verkoper optreedt bij een overeenkomst van koop en verkoop van een veulen tijdens de veulenveiling.

c. ORGANISATIE:

Stal Brouwer Auctions

d. VEILINGCOMMISSIE:

Commissie die door Stal Brouwer Auctions wordt belast met het organiseren van de veulenveiling.

e. VEULENVEILING

De jaarlijks door Stal Brouwer Auctions georganiseerde veulenveiling.

f. VEULEN

Een door de veilingcommissie voor de veulenveiling definitief aangewezen veulen. Dit veulen dient gechipt en in het bezit te zijn van een paspoort en/of stamboekpapier.

g. VEILINGMEESTER:

Een door Stal Brouwer Auctions aangewezen veilingmeester die de veulenveiling leidt.

De wijze van veilen

3.1

De veulenveiling vindt plaats door een door Stal Brouwer Auctions aangewezen veilingmeester.

3.2

De veulens worden bij opbod verkocht. De aanbieding van de te veilen veulens vindt in catalogusvolgorde plaats. De catalogusvolgorde wordt aan de hand van loting bepaald.

3.3

Het bieden geschiedt op een door de veilingmeester te bepalen wijze, die voorafgaand aan de veiling door de veilingmeester bekend zal worden gemaakt. De organisatie c.q. veilingmeester behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een bieder te weigeren.

Ieder veulen wordt ingezet op € 2.000,-, tot € 5.000,- gaan de biedingen met € 200,- omhoog, vanaf € 5.000,- tot € 10.000,- gaan de biedingen met € 500,- omhoog en boven de € 10.000,- gaan de biedingen met € 1.000,- omhoog.

Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is aan zijn bod gebonden totdat een hoger bod wordt geaccepteerd.

3.4

Stal Brouwer Auctions biedt de mogelijkheid om telefonisch mee te bieden tijdens de veiling. Voor informatie en afspraken hieromtrent kunt u contact opnemen met Leo Brouwer, telefoonnummer 06-12720084.

3.5

Indien de veilingmeester zich heeft vergist, heeft hij het recht zijn vergissing te herstellen.

Veilingkosten

4.1

Voor verkoper bedraagt het inschrijfgeld per veulen een vast bedrag van € 450,- excl. btw, door verkoper te voldoen gelijktijdig met de elektronische opgave (via het opgaveformulier op de website) van het veulen of in ieder geval voor aanvang van de veiling.

4.2

Voor koper (voor zowel zaal, als online biedingen) bedragen de veilingkosten 10% van de koopsom (excl. btw), met een minimum van € 450,-. (excl. btw)

4.3

Verkoper is verplicht een definitief aangewezen veulen daadwerkelijk te laten veilen. Schendt hij deze verplichting, dan verbeurt hij aan de organisatie een terstond opeisbare – en niet voor matiging vatbare – boete van € 1.000,-, tenzij er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 4.4.

4.4

Onder overmacht worden alleen de navolgende omstandigheden verstaan:

a.       Overlijden van het veulen

b.       Veterinaire redenen die naar het uitsluitend oordeel van een dierenarts er toe leiden dat het veulen niet kan worden geveild.

c.       Andere omstandigheden die uitsluitend naar het oordeel van de organisatie een beroep op overmacht rechtvaardigen.

Omzetbelasting

5.1

De organisatie (Stal Brouwer Auctions) is ondernemer voor de omzetbelasting inzake het veilen van veulens.

5.2

Alle tarieven en prijzen in deze veilingvoorwaarden zijn exclusief BTW. Over de koopsom wordt uitsluitend BTW in rekening gebracht, indien verkoper BTW-plichtig is. Als dit het geval is, wordt dit bij het veulen in de catalogus vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om deze informatie tijdig en juist te verstrekken.

Uitsluiting aansprakelijkheid

6.1 De organisatie sluit, voor zover rechtens toegestaan, elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van kopers, verkopers en derden.

6.2

De organisatie is niet aansprakelijk wanneer een in de veilingcatalogus vermeld veulen uiteindelijk niet ter veiling wordt aangeboden.

6.3

De organisatie sluit te haren aanzien elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de gezondheidstoestand van de te veilen veulens, daaronder begrepen eventuele stalgebreken van de veulens. Meer in het bijzonder wordt door de organisatie te haren aanzien aansprakelijkheid uitgesloten met betrekking tot osteochondrotische afwijkingen in de knie- en spronggewrichten van het veulen. (afgekort aan te duiden als: OC/OCD)

6.4

De organisatie is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot bezichtiging, waar de veulenveiling plaats vindt. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op eigen risico.

6.5

De organisatie sluit aansprakelijkheid voor schade aan derde, die gedurende de veulenveiling is ontstaan uit, behoudens schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de organisatie.

6.6

De organisatie heeft gepoogd de veilingcatalogus zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. De informatie over de afstamming is erop gericht een zo goed mogelijke indruk te geven van de kwaliteit van de veulens, echter zonder de pretentie volledig te kunnen zijn. De organisatie is niet verantwoordelijk voor de accuraatheid van de informatie in de veilingcatalogus, op het veilingterrein of tijdens de veiling. Informatie van de veilingmeester gaat boven informatie in de veilingcatalogus.

6.7

Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper de juistheid van de informatie over zijn veulen, zoals vermeld in de veilingcatalogus, te controleren en de organisatie uiterlijk op de dag van de veiling van eventuele fouten, correcties en toevoegingen schriftelijk in kennis te stellen.

Betaling en aflevering

7.1

Direct na de veiling dient de koper de veilingkosten, contant of via een pinbetaling, op het secretariaat te voldoen. De koper dient de koopsom (indien van toepassing, inclusief BTW) rechtstreeks, zonder tussenkomst van de organisatie, te voldoen aan de verkoper. Contactgegevens van de verkoper zijn op te halen bij het secretariaat.

7.2

Verkoper neemt de verplichting op zich om een veulen jonger van 5 maand bij de merrie te laten, zonder dat koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

7.3

Tot het moment van feitelijke aflevering aan koper blijft het veulen voor rekening en risico van verkoper. Ook wanneer op de veulenveiling een veulen jonger dan 5 maand is ge/verkocht, gaat het risico pas op het moment van feitelijke aflevering op de koper over. Een veulen dat op de veulenveiling is ge/verkocht en toen jonger was dan 5 maand dient uiterlijk een week nadat het veulen 5 maand oud is geworden door koper te zijn ontvangen.

7.4

De verkoper is verantwoordelijk voor de aflevering van het veulen aan de koper op een adres in Nederland, mits onderling anders overeengekomen.

7.5

Paspoort en/of stamboekpapier dienen met het veulen te worden afgeleverd door de verkoper aan de koper.

Niet voldoen aan de overeenkomst

8.1

Indien koper van oordeel is, dat het veulen na feitelijke levering niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan koper hierop geen beroep meer doen, indien hij verkoper daarvan niet binnen 2 x 24 uur nadat hij dit heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven door middel van een aangetekende brief.

8.2

Verkoper staat ervoor in dat het door hem verkochte veulen niet lijdt aan één van de stalgebreken luchtzuigen, systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van 2 x 24 uur na feitelijke levering van het veulen door verkoper aan koper.

8.3

Indien door een erkend paardendierenarts, bij voorkeur (een door het VKO) gecertificeerd keuringsdierenarts zijnde, één van de in artikel 8.2 genoemde stalgebreken wordt geconstateerd en hij daaromtrent een schriftelijke verklaring heeft afgelegd, inhoudende dat dit stalgebrek naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum van feitelijke aflevering, heeft koper het recht ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen c.q. met verkoper in onderhandeling te treden over verlaging van de verkoopprijs. Een schriftelijk (bij voorkeur aangetekende brief) verzoek daartoe dient verkoper binnen 2 x 24 uur na feitelijke aflevering te bereiken, bij gebreke waarvan het recht vervalt om op deze grond ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen, alsmede de mogelijkheid om te onderhandelen over een verlaging van de koopprijs.

Wanprestatie zijdens koper

9.1

Wanneer koper zijn aangegane verplichtingen niet nakomt, heeft verkoper het recht, te zijne keuze en beslissing, om nakoming van die verplichtingen te vorderen, dan wel de koopovereenkomst, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen, in beide gevallen echter onder het behoud van alle rechten en aanspraken op volledige schadevergoeding.

Geschillen

10.1

Alle geschillen, welke tussen verkoper en koper ontstaan naar aanleiding van op de veulenveiling gesloten overeenkomsten met betrekking tot door de organisatie geveilde veulens, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage (zonder hoger beroep) overeenkomstig het arbitragereglement van het KWPN (Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek in Nederland). Fotokopie  van het arbitragereglement is op aanvraag verkrijgbaar op het secretariaat van de organisatie, dan wel het secretariaat van het KWPN.

10.2

Arbitrage vindt plaats overeenkomstig eerder genoemd reglement, waarbij arbiters als één van de eerste verplichtingen op zich nemen een termijn te bepalen waarbinnen, onvoorziene omstandigheden daargelaten, door hen uitspraak zal worden gedaan. Steeds echter zullen arbiters hun vonnis zo spoedig mogelijk geven. Hun last duurt voort totdat een eindvonnis is gegeven.

10.3

De voorgaande bepalingen gelden ook voor geschillen tussen organisatie enerzijds en verkoper/koper/bieder anderzijds. “Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze veilingvoorwaarden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie”.

Daar waar het reglement niet in voorziet, zal de organisatie voor een passende oplossing zorgdragen.